Sơ đồ tổ chức

Ngày đăng: 24/08/2022 06:21 PM
    Mô tả chức vụ, quyền hạn của từng vị trí trong công ty TNHH Đầu Tư TMDV Địa ốc Thăng Long. Sơ đồ tổ chức thể hiện nhiệm vụ cơ bản và quy trình làm việc của các bộ phận trong công ty.