Cấp sổ đỏ online: Thủ tục, lệ phí cấp sổ đỏ ra sao?

Ngày đăng: 22/01/2024 08:56 AM
  Ngày 20.5.2023, người dân được cấp sổ đỏ online, theo quy định tại Nghị định 10/2023/NĐ-CP.

   

  Khi nào người dân được cấp sổ đỏ online

  Theo điểm b Khoản 7 Điều 1 Nghị định 10/2023NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai, việc đăng ký cấp sổ đỏ sẽ được thực hiện trên môi trường điện tử (online) từ ngày 20.5.2023.

  Thủ tục xin cấp sổ đỏ online

  Bước 1: Người dân thực hiện đăng ký xin cấp sổ đỏ online tại Cổng dịch vụ công.

  Bước 2: Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.

  Nếu, trường hợp cần phải kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công hoặc qua tin nhắn SMS cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

  Từ 20.5.2023, người dân được xin cấp sổ đỏ online theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP sử đổi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.. Ảnh: LĐO

  Từ 20.5.2023, người dân được xin cấp sổ đỏ online theo Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Ảnh: LĐO

  Lưu ý, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến thông qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công.

  Cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ thông báo cho người yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính nộp bản chính sổ đỏ đã cấp, các giấy tờ theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

  Bước 3: Trả kết quả tại nhà

  Việc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa điểm theo yêu cầu đối với trường hợp tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất, cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận.

  Cấp sổ đỏ online, người dân nộp phí, lệ phí cấp sổ đỏ tại đâu?

  Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất sẽ nộp phí trực tiếp hoặc trực tuyến qua chức năng thanh toán của Cổng dịch vụ công. Sau khi người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì phải nộp bản chính các giấy tờ theo quy định.